Skip to main content
Logo Gebiedsagenda Wadden 2050

Organisatie

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. Bij het opstellen van de Gebiedsagenda zijn de volgende partijen betrokken: Provincies (Friesland, Groningen, Noord-Holland), Waddenkustgemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Coalitie Wadden Natuurlijk, Raad van Advies Waddenzeehavens, Visserij, Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.

Alle betrokken organisaties hebben gezamenlijk eigenaarschap van het proces en het eindproduct. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is initiatiefnemer en formeel opdrachtgever voor het proces van de Gebiedsagenda Wadden.

  • Projectteam
  • Klankbordgroep en kernteam Gebiedsagenda Wadden
  • Stuurgroep Gebiedsagenda Wadden en betrokkenheid RCW  

Stuurgroep Rijksstructuurvisie Waddenzee

IenW - Directeur Gebieden en Projecten - voorzitter Donné Slangen
IenW - Rijkswaterstaat - HID Noord-NederlandErica Slump
IenW - Rijkswaterstaat - Stafdirecteur Omgeving,
Communicatie en Strategie 
René Vrugt
OCW - Hoofd regio Noord-West  Leonard de Wit
EZ - Plv. Directeur Natuur en Biodiversiteit Ad Tabak
LNV - Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Jaap Verhulst
Prov. NH - Sectormanager Groen (mede namens Fr, Gr, Waterschappen) Gerben Biermann
Waddeneilandgemeenten - Burgemeester Vlieland Tineke Schokker
Waddenkustgemeenten - Wethouder Den Helder Edwin Krijns
Coalitie Wadden Natuurlijk Fred Wouters
Waddenzeehavens en Visserijorganisaties Tineke Netelenbos
IenW - Beleidscoördinator Directie Gebieden en
Projecten - secretaris
Nathalie de Koning
IenW - Beleidsondersteuner Directie Gebieden en
Projecten - verslag
Marije Walenkamp    
Defensie - agendalid Bert Kwast

Projectteam Gebiedsagenda Wadden

Waddenzee eilandgemeenten Aletta Kalma-Reinders
OCW - Directie Erfgoed en Kunsten Jorn Jongma
Secretaris Raad van Advies Waddenzeehavens Arjen Bosch
Visserij Barbara Holierhoek
Groningen Seaports Bart van der Kolk
LNV - Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Bram Streefland
IenW - RWS-Noord-Nederland Zjèf Budé
IenW - RWS-Noord-Nederland  Rick Timmerman
Waddenvereniging Herman Verheij
Waddenzee kustgemeenten  Max van Gils
Kustprovincies (Groningen, Friesland, Noord-Holland) Paul Mijland
RCW-secretaris Ruud de Jong
Visserij Barbara Holierhoek
IenW - Directie Gebieden en Projecten Bert Doze
IenW - Directie Gebieden en Projecten Reinoud Verweij
IenW - Directie Gebieden en Projecten Nathalie de Koning
IenW - Directie Gebieden en Projecten - secretaris Marije Walenkamp

Klankbordgroep Rijksstructuurvisie Waddenzee

Waddenfonds Dick Hamhuis
Gemeente Eemsmond Andrew Piso
Gemeente Den Helder Max van Gils
RCW Ruud de Jong
Natuurmonumenten Geert-Jan Smits
Waddenvereniging Herman Verheij
ANWB Eric Neef
Energy Valley Patrick Cnubben
Provincie Fryslân Jan-Jaap Dicke
NV Port of Harlingen Reiner de Vries
DDFK Harry Feenstra
NV Port of Den Helder Andrea van Santen
Gemeente Harlingen Horatius Runia 
Groningen Seaports Bart van der Kolk
Wadvaarders Kor Wijngaarden
Wadvaarders Rob Leemans
Raad voor de Waddenzeehavens Arjen Bosch
Visserij Addy Risseeuw
Visserij Barbara Holierhoek
Wagenborg Wim Durans
IenW - RWS-Noord-Nederland  Rick Timmerman
IenW - DGRW - Directie GenP Nathalie de Koning
IenW - DGRW - Directie GenP - verslag Marije Walenkamp