Spring naar hoofd-inhoud

Het hoe en wat van de Gebiedsagenda 2050

De Gebiedsagenda Wadden is een bondig gemeenschappelijk kader waarin het gezamenlijk eindbeeld van het waddengebied in 2050 wordt geschetst. De Gebiedsagenda is richtinggevend voor de betrokken partijen voor de doorwerking in hun beleid en uitvoering van projecten. Naast beleidsvoornemens en maatregelen voor de korte en lange termijn bevat de gebiedsagenda ook een kennisagenda.

De Gebiedsagenda Wadden heeft drie belangrijke componenten:

  1. Een gezamenlijk richtinggevend eindbeeld 2050: integraal en waar nodig toegespitst naar Waddenzee, de Waddenkust, de Waddeneilanden en het Eems-estuarium.
  2. Een vertaling van dit eindbeeld naar samenhangende strategieën en bijbehorende beleidsvoornemens
  3. Een uitvoeringsagenda met maatregelen die de organisaties in het Waddengebied op zich nemen.

Benutten van bestaande en lopende trajecten

Bij het opstellen van de Gebiedsagenda benutten we bestaand beleid en plannen als uitgangspunt en gebruiken we uitkomsten van nog lopende trajecten, te weten:

  • Bestaand beleid (o.a. Programma Eems-Dollard 2050, Wadden van Allure/provinciaal Investeringskader Waddengebied (IKW), de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016 – 2018, Beheerplan Waddenzee Natura 2000, MIRT-gebiedsagenda Noord-Nederland, provinciale en gemeentelijke plannen en beleidsnota’s;
  • Beleidsonderzoeken en –stukken (o.a. Evaluatie Structuurvisie Waddenzee, Beleidsverkenning, concept brief kabinetsreactie Beleidsverkenning);
  • Lopende trajecten (o.a. Delta-aanpak Grote Wateren, Deltaprogramma Wadden, kennisagenda Waddenacademie, uitkomsten projecten PRW, Boegbeeld Werelderfgoed, Friese aanpak Omgevingsvisies, demografische ontwikkelingen (Rijk Actieplan bevolkingsdaling).

Eerder genomen besluiten en internationale verplichtingen worden niet ter discussie gesteld en lopende (wettelijke) processen worden gerespecteerd en waar mogelijk verankerd in de Gebiedsagenda 2050.