Spring naar hoofd-inhoud

Waarom een Gebiedsagenda?

De internationale Waddenzee is wereldwijd uniek als het grootste intergetijdengebied ter wereld met nationale en internationale natuurwaarden. Om die reden is in 2009 de Waddenzee aangewezen als natuurlijk UNESCO Werelderfgoed. Voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat het unieke natuurwaarden moet bezitten, intact moet zijn èn dat sprake is van een adequate bescherming. Samen met het instrumentarium uit de Natuurbeschermingswet vormt de huidige Structuurvisie Waddenzee (voorheen: PKB-Waddenzee) de basis voor die bescherming.

Evaluatie Structuurvisie Waddenzee

In december 2015 is het Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht. Een onafhankelijk onderzoek naar effectiviteit en actualiteit van de SVW, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Infrastructuur en Milieu). Uit de evaluatie blijkt een onveranderd breed draagvlak voor de hoofddoelstelling van natuur van de SVW 2007 en sommige opgaven nog steeds actueel zijn. Maar ook dat actualisatie op onderdelen nodig is, bijvoorbeeld als het gaat om klimaatverandering, demografische krimp en verduurzaming van mobiliteit, economische activiteiten en energievoorziening. Als belangrijk verbeterpunt wordt het realiseren van de herstel- en ontwikkelingsdoelstelling genoemd.

Beleidsverkenning

In maart 2017 is de ‘Beleidsverkenning toekomstige rol en ambitie Rijk en Regio voor het Waddengebied’ afgerond. De beleidsverkenning levert bouwstenen voor de beleidsontwikkeling als input voor onder meer de Waddenparagraaf in de Nationale Omgevingsvisie, het Besluit kwaliteit leefomgeving, provinciale- en gemeentelijke omgevingsvisies.

Gezamenlijk proces

Waddenprovincies, waddenkustgemeenten, het samenwerkingsverband De Waddeneilanden, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de Raad van Advies Waddenzeehavens, de RCW, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van I&W, LNV, EZK en OCW hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een nieuwe gezamenlijke en integrale gebiedsagenda voor het Waddengebied: de Gebiedsagenda 2050. Het Projectteam Gebiedsagenda 2050 wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze partijen (zie Organisatie).

Samen en in samenhang

Juist omdat de opgaven(en oplossingsrichtingen) in en rond het Waddengebied direct met elkaar samenhangen (inhoudelijk, geografisch en in tijd) is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit het Rijk, regionale overheden, marktpartijen en NGO’s voor de bescherming en ontwikkeling  van het gebied. Daarbij hebben alle partijen een verantwoordelijkheid in de doorwerking en uitwerking van de oplossingsrichtingen in hun beleid en acties. Een gezamenlijk eindbeeld en verbindende strategieën is daarom noodzakelijk als richtinggevend voor het zoeken naar oplossingsrichtingen. Daarbij staat de hoofddoelstelling van de SVW, namelijk de duurzame bescherming en de ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap, niet ter discussie.