Spring naar hoofd-inhoud

Discussiepapers

Bij het opstellen van de Gebiedsagenda is speciale aandacht voor een aantal vraagstukken uit de Beleidsverkenning. Thema’s waarover eerst overleg met het veld dient plaats te vinden voordat hiervoor beleid kan worden opgenomen in het instrumentarium van de Omgevingswet. Op verzoek van het RCW worden voor deze prioritaire thema’s discussiepapers opgesteld waarover het RCW vervolgens een advies uitbrengt aan de Stuurgroep Gebiedsagenda Wadden 2050. De papers schetsen de belangrijkste ontwikkelingen, dilemma’s en oplossingsrichtingen en worden meegenomen in de verdere uitwerking van de Gebiedsagenda.