Spring naar hoofd-inhoud

Opbouw Gebiedsagenda

Er is door het Projectteam Gebiedsagenda 2050 een inventarisatie gemaakt van de vraagstukken uit de Beleidsverkenning die gezamenlijk en in overleg met het veld moeten worden opgepakt binnen de strategieën, opgaven en beleidsonderwerpen van de Gebiedsagenda. 

De meest opvallende vragen

 1. Hoe komen we tot een integrale strategische toekomstvisie waarin verbinding en samenhang gecreëerd wordt tussen ecologische, economische, duurzame en sociale belangen in het Waddengebied? De toekomstvisie voor het gebied waar alle organisaties achter staan en met elkaar aan willen werken en die uitgaat van integrale oplossingen.
 2. Hoe zijn de ontwikkel- en beheerdoelstellingen voor natuur te realiseren? Waaronder het uitwerken van ruimtegebruik en (natuur)maatregelen voor de flyway, de swimway en het voedselweb.
 3. Hoe bepalen we de mate van openheid van het waddenlandschap? Hoe behouden we de kwaliteit van het unieke open landschap passende bij het gewenste duurzame ruimtegebruik in het Waddengebied. Het door het RCW ontwikkelde principe ‘clusters en vensters’ (windenergie) kan hierbij richting geven.
 4. Welke kansen zijn er voor innovatieve duurzame economische initiatieven?
 5. Welke ruimte is er en willen we bieden voor duurzame energie en mijnbouw in het Waddengebied?
 6. Hoe kunnen havens fungeren als motor voor duurzame ontwikkeling van het waddengebied?
 7. Hoe te komen tot verduurzaming van de bereikbaarheid van de Waddeneilanden?
 8. Hoe om te gaan met de demografische ontwikkelingen (waaronder krimp) en leefbaarheid in de Waddenregio?
 9. Hoe kan het concept Waddenzee Werelderfgoed verder worden vermarkt?
 10. Hoe te denken over de grenzen heen? Vissen, vogels, toeristen en ondernemers houden zich niet aan grenzen Het gaat daarbij niet zozeer om tot herbegrenzing(en) te komen, maar om te denken in samenhang. Hierbij gaat het ook om openheid en cultuurhistorie. Hierbij de relaties van de onderwerpen in beeld brengen via een integrale visie op het Waddengebied. De cultuurhistorische gebiedskarakteristieken kunnen worden ingezet als inspiratiebron voor een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.
 11. Hoe te werken en sturen op resultaat? Gebruik makend van het totale instrumentarium, zowel op lokaal-, regionaal- als op rijksniveau dat de Omgevingswet aanreikt. Aanvullend kunnen ook niet-juridische instrumenten deel van de spelregels uitmaken, zoals samenwerkingsovereenkomsten, subsidies, concessies, handhavingsafspraken. Hiermee kan worden geïnitieerd dat partijen vanuit hun belangen of eigendomsposities rondom thema’s coalities gaan vormen en binnen het geformuleerde kader met elkaar inspelen op zich aandienende opgaven.
 12. Welke budgetten en middelen (decentraal en nationaal) voor beheer en ontwikkeling zijn er nodig voor de Wadden?
 13. Hoe invulling te geven aan de beleidsmonitoring voor het Waddengebied? Hoe de synergie te verhogen met basismonitoring en monitoring gekoppeld aan vergunningen?
 14. Hoe dient het gebiedsmanagement vanaf 2018 vorm te krijgen?

Voor een aantal onderwerpen worden nu reeds discussiepapers ontwikkeld. Deze zijn hier te downloaden.